اعطاء نمایندگی

… مرحله 1 از 6 – مشخصات عمومی 1 16% استخدام در آماج صنعت آذرنام :*نام خانوادگی :*نام پدر :*محل تولد* کد ملی : برای مثال 12345-12-001*تاریخ تولد* Date Format: YYYY slash MM slash DD شماره شناسنامه :* تاریخ تاسیس* Date Format: YYYY slash MM slash DD تاریخ ثبت یا اخذ جواز کسب* Date Format:…