بیمارستان ها و مراکز بهداشتی

پروژه بیمارستان و مراکز پزشکی

بیمارستان ها و مراکز پزشکی تعداد آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف ۶ تهران ، میدان نوبنیاد،خ صنایع کشویی ساده بیمارستان چمران ۱ ۱ تهران ،خ طالقاني کشویی ساده بیمارستان ۵۰۲ ارتش ۲ ۱ تهران ، یافت آباد کشویی ساده بیمارستان شهدای یافت آباد ۳ ۱ تهران ، اتوبان بعثت کشویی ساده بیمارستان بعثت ۴…