گیت کنترل تردد کشویی LTOP551H

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTOP 551 H Model : LTOP 551 H مصرف برق 20W during passage, 8W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه 90 CM وزن ~127 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد کشویی LTOP551

گیت کنترل تردد کشویی LTOP551

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTOP 551 Model : LTOP 551 مصرف برق 20W during passage, 8W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه 90 CM وزن ~120 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد کشویی LTOP501H

گیت کنترل تردد کشویی LTOP501H

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTOP 501 H Model : LTOP 501 H مصرف برق 20W during passage, 8W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه  90 CM وزن ~112 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد کشویی LTOP501

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTOP 501 Model : LTOP 501 مصرف برق 20W during passage, 8W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه 55 CM وزن ~105 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد کشویی LTOP 401

گیت کنترل تردد کشویی LTOP 401

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTOP 401 Model : LTOP 401 مصرف برق W 15 دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~60 persons / minute عرض گذرگاه 50-150 cm وزن ~47 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط داخلی و…

گیت کنترل تردد کشویی LTOP301

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTOP 301 Model : LTOP 301 مصرف برق 120W during passage, 10W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 56 cm وزن ~148 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد کشویی مدل LTOP101H

گیت کنترل تردد کشویی مدل LTOP101H

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTOP 101 H Model : LTOP 101 H مصرف برق 100W during passage, 10W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 90 cm وزن ~146 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد کشویی مدل LTOP101

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTOP 101 Model : LTOP 101 مصرف برق 84W during passage, 10W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 56 cm وزن ~138 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد کشویی مدل LTOP111H

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG 343 Model : SG 343 مصرف برق 58W during passage, 9W during standby (For two wings). دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~25 kisi / dakika. عرض گذرگاه 90 cm وزن ~85 kg (Single wing) سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت های کنترل تردد کشویی LTOP111

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG 343 Model : SG 343 مصرف برق 58W during passage, 9W during standby (For two wings) دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 50 cm وزن ~50 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای…