گیت کنترل تردد تمام گردان LTF600

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF600

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 600 Model : LTF 600 مصرف برق 50W during passages, 25W during stand-by دمای کارکرد 0° / +55° سرعت عبور ~5-8 persons / minute. عرض گذرگاه 53 cm وزن ~400 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF514

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 514 Model : LTF 514 مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~20 persons / minute عرض گذرگاه 64 cm وزن ~430 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF513

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF513

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 513 Model : LTF 513 مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~20 persons / minute عرض گذرگاه 60 cm وزن ~430 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF414D

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF414D

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 414 Model : LTF 414 مصرف برق 14W during passages, 24W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 65 cm وزن ~375 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF414

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 414 Model : LTF 414 مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~20 persons / minute عرض گذرگاه 56 cm وزن ~240 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF413SG

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF413SG

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 413 SG Model :LTF 413 SG مصرف برق 150W during passages, 18W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~8 persons / minute عرض گذرگاه 129 cm وزن ~245 kg سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF413D

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF413D

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 413 D Model : LTF 413 D مصرف برق 14W during passages, 24W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 61 cm وزن ~360 kg سطح امنیتی…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF413

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 413 Model : LTF 413 مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~20 persons / minute عرض گذرگاه 61 cm وزن ~235 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF214D

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 214 D Model : LTF 214 D مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد 14W during passages, 24W during stand-by سرعت عبور ~40 persons / minute عرض گذرگاه 57 cm وزن ~450 kg سطح امنیتی بازدارنده…

گیت کنترل تردد تمام گردان LTF214

گیت های کنترل تردد تمام گردان Full Height Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTF 214 Model : LTF 214 مصرف برق 7W during passages, 12W during stand-by دمای کارکرد -20º / +70º Optional: with heater -50º سرعت عبور ~20 persons / minute عرض گذرگاه 57 cm وزن ~280 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق…