درب های اتوماتیک گـردان 3 و 4 باله تمام شیشه (ریولوینگ)

درب های اتوماتیک گـردان 3 و 4 باله تمام شیشه (ریولوینگ) automatic doors revolving 3 & 4 wings full glass Revolving Door Four-Wings Revolving Door Three-Wings درب های اتوماتیک گـردان3و4 باله تمام شیشه automatic doors revolving 3 & 4 wings full glass این سیستم از لحاظ عملکرد به گونه ای طراحی گردیده است که درب…